top of page

Bij hondenschool aai-pet vinden wij het belangrijk om dingen goed geregeld te hebben zodat het welzijn van hond, baas en trainer voorop staat. Om die reden hierbij onze algemene voorwaarden op een rijtje.

 

Algemene voorwaarden Hondenschool Aai-pet.

Bruggertstraat44,  

kvk66847591

 

  1. Inschrijving en betaling

- Aanmelden voor cursussen is alleen schriftelijk mogelijk. Hiertoe dient een volledig ingevuld, ondertekend inschrijfformulier te zijn ingediend bij Hondenschool Aai-pet. Voor individuele lessen kun je je telefonisch aanmelden. 

- Aanmelding voor een cursus is slechts dan definitief als het verschuldigde bedrag bijgeschreven is op de bankrekening van Hondenschool Aai-pet voor aanvang van het eerste cursusonderdeel van betreffende cursus.

- Cursisten worden in volgorde van inschrijving ingeschreven.

- Mochten er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld voor een cursus, dan kan Hondenschool Aai-pet beslissen dat een cursus geen doorgang zal vinden. De voor deze cursus reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd.

- Minderjarige cursisten worden in principe niet toegestaan. Hondenschool Aai-pet behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken in overleg met de minderjarige en zijn verzorgers. In zulke uitzonderingsgevallen dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door de ouders c.q. de wettelijke vertegenwoordigers. Tevens dient ouder c.q. wettelijke vertegenwoordiger tijdens alle cursusonderdelen de minderjarige te vergezellen.

- Cursusplaats, cursusdata en -prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen slechts dan door de hondenschool worden gewijzigd wanneer omstandigheden daartoe noodzaken. Cursisten hebben in dat geval het recht hun inschrijving te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk, binnen 14 dagen na kennisgeving plaats te vinden.

- Hondenschool Aai-pet heeft het recht personen en/of honden de toegang tot de hondenschool te ontzeggen.

 

      

 Annulering

- Annulering door de cursist kan alleen plaatsvinden door een aangetekend schrijven, waarbij datum poststempel als annuleringsdatum geldt.

- Annuleren is mogelijk tot veertien dagen voor aanvang van de cursus. Betaalde cursusgelden zullen, onder aftrek van 25 euro vergoeding voor administratieve handelingen, worden gerestitueerd.

- Indien bijzondere omstandigheden annulering rechtvaardigen na veertien dagen voor aanvang van de cursus, dan kan Hondenschool Aai-pet van verplichting tot betaling afzien. Indien de hondenschool hiertoe besluit zal zij dit schriftelijk bevestigingen.

                                                       

                                                             

Cursus

- De cursist verklaart dat de hond voldoende is ingeënt en geen besmettelijke aandoening heeft.

- Bij twijfel over de gezondheidstoestand van de hond zal Hondenschool Aai-pet een gezondheidsverklaring vragen van een dierenarts.

- De cursist verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen voordat hij overgaat tot inschrijving.

- De cursist verklaart het verschuldigde cursusgeld over te maken twee weken voor aanvang van de cursus. Blijft de cursist op dit punt in gebreke dan behoudt Hondenschool Aai-pet zich het recht voor de cursist en hond toegang te ontzeggen tot de cursus. - Cursusonderdelen die onverhoopt uitvallen en/ of lessen die cursist niet bijwoont, worden niet gerestitueerd. Cursisten melden verhindering voorafgaand aan een cursusonderdeel of z.s.m. daarna indien tijdige melding onmogelijk was.

- Hondenschool Aai-pet behoudt zich het recht voor de cursist en hond in een andere cursus te plaatsen of herplaatsen indien dit beter is voor de hond.

- Hondenschool Aai-pet behoudt zich het recht voor de cursist en hond op een ander tijdstip te plaatsen dan door cursist is aangevraagd.

- Hondenschool Aai-pet behoudt zich het recht voor de cursist te weigeren als hij niet naar de aanwijzingen van de coach luistert, zichzelf, zijn hond, of anderen in gevaar brengt of hulpmiddelen of straffen gebruikt die hondonvriendelijk zijn.

- De cursist houdt zijn hond aan de lijn en bij andere mensen en dieren vandaan tenzij de coach andere aanwijzingen daarover geeft.

- Voor aanvang en na afloop van een cursusonderdeel maakt de cursist geen gebruik van het cursusveld of toestellen die daar eventueel staan opgesteld.

- De cursist ruimt op en rondom het terrein van de hondenschool eventuele uitwerpselen van de hond op.

- Tijdens het volgen van de lessen mag er niet worden gerookt.

- Hondenschool Aai-pet behoudt zich het recht voor overhandigde dierenpaspoorten te (laten) controleren.

- De cursist is verplicht melding te doen als zijn hond door een gemeente in Nederland als gevaarlijk is of wordt bestempeld. 

- Hondenschool Aai-pet behoudt zich het recht voor om bij de gemeente informatie op te vragen over het bestempelen van een hond als gevaarlijk. Indien een hond als gevaarlijk is bestempeld door een gemeente in Nederland, dan zal Hondenschool aai-pet de hond niet toelaten in groepslessen.

-Teven zijn gedurende hun loopsheid niet toegestaan op de cursuslocatie.

- Mist de cursist a.g.v. loopsheid van zijn hond meer dan de helft van een cursus, dan krijgt hij korting op een eerstvolgende beschikbare en passende cursus.

                                                     

       

Ondertekening en aansprakelijkheid

- Door ondertekening van het inschrijfformulier, verklaart de cursist het formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

- De cursist beschikt over een goede WA-verzekering waarop zijn honden zijn meeverzekerd.

- Hondenschool Aai-pet is niet aansprakelijk voor welke schade en/of letsel, opgelopen voor, tijdens of na afloop van de cursus. De cursus geschiedt geheel voor eigen risico van de cursist.

- Hondenschool Aai-pet is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen voor, tijdens of na afloop van de cursus.

- Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de cursist te kennen de algemene voorwaarden van Hondenschool Aai-pet te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen deze beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk, anders overeengekomen.

bottom of page